Artikel 1. definities

  1. 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 

  1. A. Outbase Explorers: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Outbase Explorers gevestigd aan de Houtrakkade 34 te De Meern, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 81922930;

 

  1. B. huurder: de persoon die een camper huurt bij Outbase Explorers;

 

  1. C. overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Outbase Explorers en de huurder;

 

  1. D. campervan: de camper die door de huurder van Outbase Explorers wordt gehuurd;

 

  1. e. bestuurder: de door huurder schriftelijk of via de website aangewezen persoon als bestuurder of de extra bestuurder van de camper;

 

  F. website: de website www.outbaseexplorers.com beheerd door Outbase Explorers.

 

Artikel 2. Algemeen

  1. 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Outbase Explorers en de huurder.

 

  1. 2.2. Outbase Explorers is niet aan haar aanbod gebonden in geval van zet-, zet- of programmeerfouten op de website of enig ander medium.

 

  2.3. Indien de huurder de camper boekt via de website, dient de huurder te klikken om akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden voordat de overeenkomst tussen Outbase Explorers en de huurder tot stand kan komen.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

  1. 3.1. De overeenkomst komt tot stand:

 

  1. A. Wanneer de huurder en Outbase Explorers de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend; of

 

  1. B. Wanneer de huurder het gehele boekingsproces via de website heeft doorlopen en de aanbetaling van 30% heeft betaald.

 

  1. 3.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen en Outbase Explorers de vooruitbetaling heeft ontvangen, stuurt Outbase Explorers de huurder een boekingsbevestiging per e-mail, tenzij Outbase Explorers de boeking annuleert conform artikel 4.1.

 

  Totdat de boekingsbevestiging per e-mail is verzonden door Outbase Explorers, kan de huurder de reservering kosteloos annuleren.

 

Artikel 4. Annulering van de reservering door Outbase Explorers

  1. 4.1. Outbase Explorers is gerechtigd de boeking te annuleren, ook nadat de boeking aan de huurder is bevestigd, in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan;

 

  1. – Weersomstandigheden die het onverstandig maken om met de camper te rijden, waardoor de kans groot is dat er schade aan de camper ontstaat bij het rijden met de camper.

 

  1. – Onbeschikbaarheid van de door huurder gereserveerde camper en Outbase Explorers kan geen vergelijkbare camper ter beschikking stellen in de gewenste periode.

 

  1. 4.3. Indien Outbase Explorers de boeking annuleert wegens overmacht, zal Outbase Explorers de (vooruit)betaling aan de huurder terugbetalen.

 

  4.4. In geval van annulering van de boeking is Outbase Explorers niet aansprakelijk voor enig ongemak dat de huurder hierdoor lijdt.

 

Artikel 5. Huurperiode

  1. 5.1. Elke camper heeft zijn eigen ophaal- en terugbrengtijd en -dag. Deze tijden staan vermeld in de overeenkomst en/of de reservering. Bij overschrijding van de huurperiode met een deel* van een dag wordt één daghuur plus een toeslag van € 250,- aan de huurder in rekening gebracht. Voor elke volle* dag dat de huurder de camper te laat inlevert, wordt de daghuur plus de toeslag van € 400,00 in rekening gebracht aan de huurder. *Normale check-out is 10.00 uur, een dagdeel is van 10.00 uur tot 17.00 uur. Van 17.00 uur tot de volgende dag 10.00 uur wordt een volledige dag in rekening gebracht.

 

  5.2. Verlenging van de huurperiode is mogelijk, maar alleen als Outbase Explorers hiervoor toestemming geeft en deze toestemming door Outbase Explorers per e-mail is bevestigd. De kosten van verlenging van de huurperiode bestaan alleen uit de dagprijs. De dagprijs is afhankelijk van de gekozen camper, extra’s en de periode. De verlenging dient minimaal 48 uur van tevoren te worden aangevraagd en dient direct betaald te worden nadat wij het betalingsverzoek hebben verzonden. Indien een verlenging niet wordt goedgekeurd door Outbase Explorers, dient de camper op het vooraf overeengekomen tijdstip ingeleverd te worden.

 

Artikel 6. Niet in staat zijn om de camper beschikbaar te stellen

  6.1. Indien Outbase Explorers de geboekte camper niet aan de huurder kan leveren, bijvoorbeeld omdat de vorige huurder de camper niet op tijd heeft ingeleverd, heeft Outbase Explorers het recht om een vergelijkbare camper ter beschikking te stellen aan de huurder. Deze vergelijkbare camper dient door de huurder geaccepteerd te worden. Als er geen vergelijkbare camper beschikbaar is, kan de huurder alleen aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. Huurder heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van schadevergoeding.

 

Artikel 7. Kilometerlimiet

  7.1. Maximaal 200km per gehuurde dag, tenzij anders vermeld in de overeenkomst of op de website. Bij overschrijding van het totaal aantal kilometers brengt Outbase Explorers € 0,25 per extra gereden kilometer in rekening aan de huurder.

 

Artikel 8. Verzekering

  1. 8.1. De camper is verzekerd tegen aansprakelijkheid + uitgebreide dekking, inclusief schadeverzekering inzittenden. Er is een eigen risico van € 1.250,- welke bij schade, zowel exterieur als interieur, in binnen- en buitenland aan de huurder in rekening wordt gebracht. Bij de camper wordt een groene kaart geleverd.

 

  1. 8.2. Het eigen risico van € 1.250,- kan worden verlaagd naar € 500,- tegen een meerprijs van € 15,- per gehuurde dag.

 

  8.3. Schade die niet door de verzekering wordt gedekt en door de bestuurder is veroorzaakt op het moment van het ongeval, zoals rijden onder invloed van alcohol, drugs of andere middelen die de rijvaardigheid in gevaar brengen, komt geheel voor rekening van de huurder. De schade veroorzaakt door het rijden van onbevoegden komt eveneens voor rekening van de huurder. Indien schade aan het interieur niet door de verzekering wordt gedekt, komen de reparatie- en vervangingskosten geheel voor rekening van de huurder. Schade aan de camper door onvoorzichtigheid komt nimmer voor rekening van Outbase Explorers.

 

Artikel 9. Borg

  1. 9.1. De borg per huurperiode bedraagt € 1.250,-. De borg dient op de dag van afhaling te worden voldaan door middel van creditcardbetaling. Mits huurder aan al zijn verplichtingen jegens Outbase Explorers heeft voldaan, wordt deze borg binnen 14 dagen na inlevering van de camper door huurder teruggestort op de rekening van huurder. Eventuele extra kosten die door de huurder worden gemaakt, worden in mindering gebracht op de borg. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor vergoeding van de schade waarop Outbase Explorers recht heeft, conform deze algemene voorwaarden, zal de huurder het door Outbase Explorers vastgestelde eigen risico direct betalen. Indien nodig wordt ter specificatie een eindafrekening opgemaakt.

 

  1. 9.2. De borg en het eigen risico van € 1.250,- kan worden verlaagd tot € 500,- tegen een toeslag van € 15,- per gehuurde dag.

 

  9.3. Over de borg wordt door Outbase Explorers geen rente betaald aan de huurder.

 

Artikel 10. Annulering

  1. 10.1. Annulering dient schriftelijk of per e-mail geregeld te worden. De datum waarop Outbase Explorers de opzeggingsbrief ontvangt, wordt beschouwd als de datum van opzegging. Outbase Explorers adviseert de huurder een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

 

  1. 10.2. De annuleringskosten zijn:

 

  1. A. Bij annulering 8 weken of langer voor aanvang van de huurperiode: 0% van de huursom, exclusief boekingskosten.

 

  1. B. Bij annulering korter dan 8 weken en langer dan 2 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de totale huursom;

 

  1. D. Bij annulering tussen 2 en 1 week voor aanvang van de huurperiode: 70% van de totale huursom;

 

  1. D. Bij annulering 1 week of minder voor aanvang van de huurperiode: 100% van de totale huursom.

 

  10.3. Het eerder inleveren van de camper dan aan het einde van de geboekte huurperiode leidt niet tot restitutie van de huurprijs (of een deel daarvan).

 

Artikel 11. Identificatie

  11.1. Bij reservering is identificatiedocumentatie vereist voor de huurder en alle andere passagiers. Zowel een geldig paspoort als een rijbewijs zijn vereist. Bij het boeken gaat de huurder ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens door onze verzekeringsmaatschappij kunnen worden geverifieerd.

 

Artikel 12. Betaling

  1. 12.1. Ter afronding van de boeking gaat de huurder akkoord met de Algemene Voorwaarden en betaalt hij 30% van de totale huursom vooruit. De huurder dient het resterende bedrag twee weken voor aanvang van de huurperiode te betalen. Indien een boeking minder dan twee weken voor aanvang van de boeking wordt gemaakt, dient het volledige bedrag direct bij boeking te worden voldaan.

 

  1. 12.2. Betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer (IBAN) NL82 TRIO 0320 1924 58, (BIC/SWIFT) TRIONL2U tnv Outbase Explorers BV

 

  1. 12.3. Indien de huurder het resterende boekingsbedrag, zoals bedoeld in artikel 12.1, niet op tijd betaalt, stuurt Outbase Explorers de huurder een herinnering. Indien de huurder niet binnen 7 dagen op deze herinnering reageert, heeft Outbase Explorers het recht de overeenkomst te ontbinden en zullen de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 10 aan de huurder in rekening worden gebracht.

 

  12.4. Indien de huurder enig ander bedrag dat hij verschuldigd is aan Outbase Explorers niet op tijd betaalt, stuurt Outbase Explorers de huurder een herinnering. Indien de huurder niet reageert op de aanmaning, door deze binnen 14 dagen te betalen, is de huurder in verzuim. De huurder is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien huurder na aanmaning en ingebrekestelling in gebreke blijft met het betalen van de vordering, kan Outbase Explorers de vordering uit handen geven, in welk geval huurder naast het dan verschuldigde totaalbedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen, voor zover wettelijk toegestaan.

 

Artikel 13. Reparatie en schade

  1. 13.1. Bij inlevering dient de camper in dezelfde staat te verkeren als bij aflevering. Dit geldt zowel voor het interieur als het exterieur als ook voor alle los geleverde accessoires.

 

  1. 13.2. Indien een onmiddellijke reparatie noodzakelijk is, zal de huurder contact opnemen met Outbase Explorers voor een goedkeuringsaanvraag. De huurder houdt zich aan de instructies van Outbase Explorers. Reparaties dienen te worden uitgevoerd bij een deskundig reparatiebedrijf en alleen na overleg met Outbase Explorers. Originele en gespecificeerde facturen op naam van Outbase Explorers worden na afloop van de huurperiode aan de huurder gerestitueerd, mits vooraf contact opgenomen met Outbase Explorers. Telefoonnummer: +315 912 821 829 / info@outbaseexplorers.com

 

  1. 13.3. Schade aan het zonnepaneel op het dak, dakdragers, surfplankhouders, luifel en fietsendrager is voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage.

 

  1. 13.4. Bij een aanrijding moet de lokale politie worden gebeld en moet het Europese schadeformulier worden ingevuld. Indien mogelijk zal de huurder foto’s maken van de schade(n) (inclusief schade(s) aan andere voertuigen) en de situatie ter plaatse en deze overhandigen aan Outbase Explorers. Tevens dient huurder Outbase Explorers binnen 12 uur telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen. Telefoonnummer: +351 912 821 829 / info@outbaseexplorers.com

 

  1. 13.5. Schade en kosten die niet door de verzekering worden gedekt, zoals ongevallen veroorzaakt door rijden onder invloed, rijden door onbevoegden of lichamelijk ongeschikte personen, inbeslagname, vervoer van verdovende middelen, overstroming, vernieling van interieur, etc. zijn geheel voor rekening van de huurder.

 

  1. 13.6. De huurder is verplicht om bekende schade en gebreken tijdens de reis binnen 12 uur en bij het inleveren van de camper aan Outbase Explorers te melden. Telefoonnummer: +351 912 821 829 / info@outbaseexplorers.com

 

  1. 13.7. Financiële compensatie voor vakantiedagen in verband met een gebrek is uitgesloten. Door een defect aan een onderdeel tijdens de huurperiode kan de huurder geen aanspraak maken op schadevergoeding.

 

  13.8. Schade(n) veroorzaakt door verkeerd gebruik van het voertuig, bijv. branden van de koppeling, brekende banden en/of velgen door parkeren op hoge stoepen of scherpe stenen, breken van de onderkant van het voertuig, tanken met de verkeerde brandstof is geheel op voor rekening van de huurder. De kosten kunnen bestaan uit het leegpompen van de tank, mogelijke motorschade door rijden met verkeerde brandstof en gederfde huurinkomsten. De juiste brandstof staat aangegeven aan de binnenkant van de tankdop van het betreffende voertuig.

 

Artikel 14. Onderhoud en schade aan inventaris

  1. 14.1. De camper wordt afgeleverd met een volle brandstoftank, een volle schoonwatertank, lege vuilwatertank, leeg toilet en zowel van binnen als van buiten grondig gereinigd. Aan het einde van de huurperiode moet de camper in dezelfde staat worden teruggebracht (BELANGRIJK: rijd het voertuig niet door een elektrische wasstraat omdat het zonnepaneel beschadigd raakt). Als het voertuig niet in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, worden de volgende kosten in rekening gebracht:

 

  1. A. maximaal € 200,- voor het reinigen van de binnenkant (alleen als de binnenkant ernstig is vervuild (exclusief besmetting door huisdier(en);

 

  1. B. maximaal € 100,- voor het schoonmaken van de buitenkant (alleen bij zeer onrein bevonden);

 

  1. C. € 25,- voor het legen van de vuilwatertank;

 

  1. D. € 150,- voor het legen en schoonmaken van het toilet;

 

  1. e. € 50,- voor het vullen van de brandstoftank + de brandstofkosten.

 

  1. F. € 300,- indien Outbase Explorers toestemming heeft gegeven voor het meenemen van een huisdier/of dieren en het interieur hierdoor vervuild is (haar, gezichten, geur etc.).

 

  1. 14.2. In geval van schade aan inventaris, ontbrekende inventaris, ontbrekende onderdelen van de camper of ontbrekende onderdelen van het voertuig, kan alleen een identiek exemplaar ter vervanging worden gekocht, of Outbase Explorers zal de vervanging in rekening brengen bij de huurder.

 

  14.3. Schade inventaris, interieur en exterieur, veroorzaakt door zout water, zijn voor rekening van de huurder.

 

Artikel 15. Brandstof

  15.1. Het verbruik van brandstof is voor rekening van de huurder. De huurder ontvangt de camper met een volle brandstoftank en de huurder levert de camper met een volle tank in. De juiste brandstof staat aangegeven aan de binnenkant van de tankdop van het betreffende voertuig.

 

Artikel 16. Verbruikskosten

  1. 16.1. Er zijn geen kosten verbonden aan het olieverbruik. Extreme belasting van de motor moet echter te allen tijde worden vermeden. De motor dient rustig te worden opgewarmd en bij zware belasting (bijv. bij het rijden in de bergen of snelwegen) de motor niet direct afzetten, maar voor het uitschakelen laten afkoelen.

 

  1. 16.2 Eventuele boetes, parkeerkosten, kosten voor het gebruik van tolwegen en/of boottochten zijn voor rekening van de huurder. De campers zijn uitgerust met een elektronisch betalingssysteem voor tolwegen in Portugal.

 

  Dit systeem werkt alleen op routes in Portugal waar elektronische betaling mogelijk is. De gemaakte kosten voor het gebruik van deze tolwegen plus € 15 administratiekosten dienen bij inlevering van de camper direct aan Outbase Explorers te worden voldaan. Indien Outbase Explorers na inlevering van het voertuig en/of het verstrijken van de huurperiode facturen ontvangt (boetes, parkeren, tolwegen en/of boottochten), worden deze kosten vermeerderd met € 15,- administratiekosten aan de huurder in rekening gebracht door middel van een factuur.

 

Artikel 17. Bestuurder

  1. 17.1. De bestuurder moet minimaal 21 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een geldig Europees rijbewijs B. De niet-Europese ingezetenen moeten in het bezit zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat kan worden aangevraagd in het land van herkomst. Alle chauffeurs moeten minimaal 2 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs.

 

  1. 17.2. De camper mag alleen bestuurd worden door de door de huurder opgegeven chauffeur(s). De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor verkeersovertredingen.

 

  1. 17.3. De chauffeur dient alle instructies van Outbase Explorers op te volgen bij het gebruik van de camper. De chauffeur dient de camper voorzichtig en veilig te besturen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid.

 

  1. 17.4 De huurder staat er voor in dat hij of de bestuurder zowel fysiek als mentaal in staat is de camper veilig te besturen.

 

 

Artikel 18. Verplichtingen van de huurder

  1. 18.1. Indien de huurder niet de bestuurder is, dient de huurder de bestuurder op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden en ervoor te zorgen dat de bestuurder de Algemene Voorwaarden naleeft.

 

  1. 18.2. De camper blijft te allen tijde eigendom van Outbase Explorers. Het is huurder niet toegestaan de camper onder te verhuren, te koop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te verpanden of aan derden ter beschikking te stellen.

 

  1. 18.3. De huurder is verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in de camper vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, zoals verdovende middelen, met de camper te vervoeren.

 

  1. 18.5. De camper moet worden gebruikt in overeenstemming met de lokale wetten, voorschriften en verordeningen.

 

  18.6. Indien de huurder zijn verplichtingen jegens Outbase Explorers zoals uiteengezet in de huurovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de (plaatselijke) wet niet nakomt, dan dient de huurder alle schade en/of kosten die Outbase Explorers hierdoor lijdt te vergoeden.

 

Artikel 19. Instructie en gebruik

  1. 19.1. Bij het ophalen van de camper krijgt de huurder uitgebreide instructies over de bediening van de camper en de toebehoren. Deze instructie is ook schriftelijk beschikbaar in de camper.

 

  1. 19.2. Indien de camper is voorzien van een trekhaak mag de trekhaak alleen worden gebruikt voor het vervoeren van fietsen door middel van een fietsendrager. Het gebruik van een eigen fietsendrager is toegestaan, mits deze fietsendrager voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Outbase Explorers kan indien nodig zorgen voor een extra kenteken.

 

  1. Outbase Explorers kan een extra vergoeding vragen voor het ter beschikking stellen van de trekhaak. Indien de trekhaak wordt gebruikt voor het trekken van iets anders dan gespecificeerd, bijvoorbeeld het trekken van een aanhanger of het trekken van een ander voertuig etc., wordt een bedrag van € 1.000,- op de borg ingehouden.

 

  19.3. Tijdens het koken in het voertuig dient de huurder voor voldoende ventilatie te zorgen (dakraam open, zijramen op een kier en indien mogelijk de schuifdeur open).

 

Artikel 20. Welke landen mogen bezocht worden

  20.1. Alle landen in Europa mogen met de camper worden bezocht, met uitzondering van vooraf door de verzekering en Outbase Explorers aangewezen risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart. Outbase Explorers dienen vooraf geïnformeerd te worden in welke landen er gereden gaat worden.

 

Artikel 21. Dieren/Huisdieren

  21.1. Dieren/Huisdieren zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Outbase Explorers. Indien een dier/huisdier zonder toestemming van Outbase Explorers in de camper is meegenomen, wordt een bedrag van € 500,- ingehouden op de borg, exclusief eventuele extra boetes voor zichtbare schade veroorzaakt door het dier/huisdier.

 

Artikel 22. Roken

  22.1. Roken in de camper is niet toegestaan. Bij sporen van roken in de camper wordt een bedrag van € 1.000,- ingehouden op de borg, exclusief eventuele extra boetes voor zichtbare schade veroorzaakt door de rook/sigaret.

 

Artikel 23. Parkeren

  23.1. Het tijdens de huurperiode op het terrein van Outbase Explorers laten staan van een voertuig dat niet van Outbase Explorers is, is geheel op eigen risico (bijv. schade of diefstal) en alleen op aanvraag mogelijk.

 

Artikel 24. Aansprakelijkheid

  1. 24.1. Outbase Explorers is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de online boekingstool of ontoegankelijkheid/verwijdering van haar website door onderhoud of anderszins.

 

  1. 24.2. De kleur van de te huur campers kan afwijken van de online geadverteerde kleuren. Outbase Explorers is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

 

  1. 24.3. Outbase Explorers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Outbase Explorers door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft ontvangen.

 

  1. 24.4. Outbase Explorers is niet aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en/of immateriële schade van de huurder, bestuurder of diens reisgezelschap, veroorzaakt door het gebruik van de camper, mechanisch defect en/of aanrijdingsschade.

 

  1. 24.5. Outbase Explorers is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en immateriële schade.

 

  1. 24.6. Indien Outbase Explorers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Outbase Explorers beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Outbase Explorers gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Outbase Explorers beperkt tot de huurprijs.

 

  24.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Outbase Explorers.

 

Artikel 25. Verwerking van persoonsgegevens

  1. 25.1. Outbase Explorers verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

  1. 25.2. Outbase Explorers mag persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij:

 

  1. A. Als de huurder en/of bestuurder hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven;

 

  1. B. In het kader van een wettelijke regeling of gerechtelijke procedure;

 

  1. C. Om de rechten of eigendommen van Outbase Explorers te beschermen;

 

  1. D. Om een misdrijf te voorkomen of om de nationale veiligheid te beschermen;

 

  1. e. Bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;

 

  1. F. Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst door Outbase Explorers.

 

  25.3. De persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder kunnen worden geregistreerd in het Autoverhuur Waarschuwingssysteem. Namens de afdeling Verhuurbedrijven, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik, is BOVAG, naast Outbase Explorers, verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens in het Autoverhuur Waarschuwingssysteem. De persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder kunnen in ieder geval worden geregistreerd bij verduistering van het voertuig, het niet of niet tijdig betalen van de huurprijs en bij opzettelijke schade aan de camper. Voor een volledige lijst zie www.bovag.nl/elena. Bij BOVAG kunnen bovengenoemde personen schriftelijk inzage en correctie van de verwerkte persoonsgegevens vragen en bezwaar maken.

 

Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  1. 26.1. Op elke overeenkomst tussen Outbase Explorers en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

26.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de huurder en Outbase Explorers zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland binnen wiens rechtsgebied Outbase Explorers is gevestigd. Huurder heeft één maand nadat Outbase Explorers zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen om het geschil te beslechten.

26.3 Outbase Explorers heeft het recht om deze overeenkomst te beëindigen indien u en/of de chauffeur inbreuk maakt op deze overeenkomst. Wij hebben dan recht op onmiddellijke teruggave van de camper en voorts wordt elk bedrag dat u op dat moment aan ons verschuldigd bent onmiddellijk opeisbaar.